ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

Graphic Designer
* เพศหญิง หรือ ชายอายุ ระหว่าง 24-30 ปี
* มีประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี (เคยทำงานในบริษัท Agency จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
* มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, และ Illustrator
* ออกแบบงานกราฟิกดีไซน์ได้ทั้งหมดเช่น Gif, VDO, Slide, Show, และ Mobile Shooting
* ออกแบบดีไซน์ และมีหลักคิดในการออกแบบให้ตอบโจทย์ Brief ของลูกค้า พร้อมพัฒนาและปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
* มีความสามารถเรื่อง CI การคุมโทนสีต่างๆ
* สามารถตีโจทย์การตลาด (Content Marketing) ของลูกค้าออกมาในรูปแบบของรูปภาพให้เข้าใจได้
* มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกล้าในการนำเสนองานที่แปลกใหม่ได้ (งาน Pitching เราอลังการมาก ยิ่งมีความคิดแปลกใหม่มาก ยินดีต้อนรับเลยค่ะ)
* มีความกระตือรือร้น และความรับผิดชอบสูง มีทัศนคติที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
* สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา
* สามารถบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดี
* สนใจติดต่อส่งจดหมายแนะนำตัว พร้อมแนบ Resume และ Portfolio มายัง contact@vithita.com ครับผม 
Producer / Line Producer

* สามารถดูแล วางแผน บริหารโปรเจคท์ได้
* ละเอียด รอบคอบ มุ่งมั่น ตั้งใจ ทำงานเป็นทีมได้
* มีทัศนคติที่ดี ชอบเรียนรู้ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ
* มีความเข้าใจในการทำ แอนิเมชั่นและงานออกแบบ พิจารณาเป็นพิเศษ***

* ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ส่ง Portfolio ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา พร้อมรูปถ่าย มาที่ sns@vithita.com

นักศึกษาฝึกงานหรือนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ตำแหน่ง Graphic Design

* ออกแบบ Art work, Banner, Infographic ได้
* ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ illustrator ได้
* มีความคิดสร้างสรรค์ ทันสมัย ชอบด้าน Social Media
* ตัดต่อววีดิโอได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งรายละเอียดการฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา พร้อมรูปถ่าย มาที่ Email : sns@vithita.com

นักศึกษาฝึกงานหรือนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา แผนกบัญชี

* นักศึกษาบัญชี ที่ต้องการฝึกงานและได้รับประสบการณ์จากการทำงานจริง
* ใช้ Microsoft Office ได้ดี
* มีความมุ่งมั่น ละเอียด รอบคอบ

ส่งรายละเอียดการฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา พร้อมรูปถ่าย มาที่ Email : ws@vithita.com

ผู้จัดการ/หัวหน้าแผนกบัญชีการเงิน
คุณสมบัติ
* ชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี
* จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
* มีประสบการณ์ระดับบริหารงานบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
* สามารถวางแผนงานบัญชีภาษีอากรได้
* วิเคราะห์และปิดงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีและภาษีอากรได้
**สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Formula ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ!!
* มีภาวะผู้นำและผู้ตาม ทำงานเป็นทีมได้ มีทักษะในการประสานงานและติดต่อสื่อสารที่ดี มีทัศนะคติที่ดี
* มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
* มีความละเอียดรอบคอบ ใส่ใจในการทำงาน
* มีความกระตือรือร้นและเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

** สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ!!

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ
* ดูแลงานด้านบริหารบัญชี
* กำกับและดูแล ติดตามการชำระหนี้จากลูกหนี้ การชำระหนี้ต่างๆ
* จัดให้มีรายงานเพื่อการบริหารตามกำหนดเวลา
* กำกับดูแลสินทรัพย์บริษัทที่ฝ่าย/ส่วนงานต่างๆ บำรุงรักษาและทำประกันภัยตามความเหมาะสม
* จัดให้มีการบันทึกรายการบัญชีที่ถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมาย
* ปิดบัญชีรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ตามกำหนดระยะเวลา
* วิเคราะห์รายการผิดปกติหรือรายการที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
* กำกับดูแลให้มีการบันทึกต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ถูกต้อง
* จัดทำข้อมูลทางบัญชีและการเงินสำหรับรายงานประจำปี
* ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
* งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

ส่งประวัติพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องมาที่ อีเมล์  hr@vithita.com
2D Animator
 • มีพื้นฐานทางศิลปะที่ดี
 • Drawing เก่ง
 • ใช้โปรแกรม Toon Boom หรือ Flash คล่อง
 • รักงานแอนิมชั่น
 • นำเสนอแนวคิดงานของตัวเองได้
 • ทำงานได้หลากหลายรูปแบบ
 • มีความรับผิดชอบ
 • สามารถทำงานได้เสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด
 • สามารถทำงานเป็นทีม

 

ส่ง Portfolio เจ๋งๆ ที่คิดว่าจะทำให้คุณน่าสนใจ ดูโดดเด่นกว่าใคร ระบุค่าตอบแทนที่ต้องการ มาที่ Email: sns@vithita.com, sl@vithita.com

Character Designer / Background Designer
 • ชอบและมีทักษะวาดการ์ตูน
 • มีพื้นฐานทางศิลปะที่ดี
 • Drawing เก่ง
 • ขยัน กระตือรือร้น ชอบการเรียนรู้
 • มีประสบการณ์ออกแบบตัวการ์ตูนหรือ ทำ LINE Sticker มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรม Psd, Ai ได้อย่างเจนจัด
 • นำเสนอแนวคิดงานของตัวเองได้
 • ทำงานได้หลากหลายรูปแบบ
 • มีความรับผิดชอบ
 • สามารถทำงานได้เสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด
 • สามารถทำงานเป็นทีม

ส่งประวัติและ Portfolio พร้อมระบุค่าตอบแทนที่ต้องการ มาที่ Email : sns@vithita.com

Junior Account Executive , Junior Sale Executive , Junior Business Executive , Junior Marketing Executive ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่!!!
 • อายุไม่เกิน 25  ปี
 • ไม่จำกัดเพศ 
 • จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • ทัศนคติดี มนุษยสัมพันธ์ดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ชอบเรียนรู้
 • มีความรับผิดชอบ
 • กระตือรือร้น

     ส่ง Resume, Portfolio, มาที่ Email : hr@vithita.com

Social Media Admin , Digital Marketing Trainee ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่!!!
 • อายุไม่เกิน 25  ปี
 • ไม่จำกัดเพศ 
 • จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • ทัศนคติดี มนุษยสัมพันธ์ดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ชอบเรียนรู้
 • มีความรับผิดชอบ
 • กระตือรือร้น

     ส่ง Resume, Portfolio, มาที่ Email : hr@vithita.com

Account Executive (AE)
 • มีบุคลิกดีชวนมอง พูดจาชวนฟัง
 • Present งานได้ ใช้ Microsoft Office คล่อง
 • ชอบงานขาย รักความก้าวหน้า มีความรับผิดชอบ
 • ยิ่งเข้าใจระบบการทำงานแอนิมชั่นและงานออกแบบจะเยี่ยมมาก
 • อายุ 22-30 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถภาษาที่ 2 3 4 5 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีที่พักใกล้ออฟฟิศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ส่ง Resume, Portfolio, ค่าตอบแทนที่ต้องการมาที่ Email : os@vithita.com, hr@vithita.com

Business Development Officer
 • มีความสนใจด้าน Digital Content โดยเฉพาะ Line Sticker
 • ใช้ โปรแกรม illustrator และ Photoshop ได้
 • มีทักษะด้านการวางแผนงาน การบริหารโปรเจ็คท์และติดต่อประสานงาน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง
 • มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกดี มั่นใจในตนเอง มีไหวพริบ รู้จักการแก้ไขสถานการณ์
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ทุ่มเท รักความก้าวหน้า สามารถทำงานเป็นทีม ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
 • อายุ 21-30 ปี ทำงานได้เพศไหนไม่เกี่ยง
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ digital marketing, online marketing, media หรืองานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถภาษาที่ 2 3 4 5 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีที่พักใกล้ออฟฟิศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ส่ง Resume, Portfolio, ค่าตอบแทนที่ต้องการมาที่ Email : os@vithita.com, hr@vithita.com

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-641-9400 ต่อ 605

 

หมายเหตุ: ทุกตำแหน่งหากมีที่พักอยู่ใกล้ ซ.รัชดา 3 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 

Account Executive / Manager  

 • บุคลิกดี ขยัน กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สื่อสารได้ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากได้ภาษาที่ 3 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักในงาน มีความรับผิดชอบสูง มีความรู้ ประสบการณ์และมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ
 • นําเสนองานและวางแผนงานได้ดี สามารถประสานงานกับทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • ทำงานเป็นทีมและปรับตัวได้ดี
 • มีประสบการณ์ทํา Animation หรือ LINE Sticker มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

 

Social Media Admin  

 • มีประสบการณ์ทํา CMS ดูแลระบบหลังบ้านของ LINE หรือ Facebook จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ชอบสื่อสารกับผู้คน ชอบใช้สื่อโซเชียล ใช้ภาษาได้ดีและถูกต้อง
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษได้ดีพอใช้ หากได้ภาษาที่ 3 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • แก้ปัญหาเก่ง ควบคุมอารมณ์ได้ดี ทำงานในสภาวะกดดันได้
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโฆษณา Social Media Platform  

 • มีประสบการณ์ด้านขายโฆษณา Social Media Platform จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกดี ขยัน กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สื่อสารได้ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากได้ภาษาที่ 3 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักในงาน มีความรับผิดชอบสูง มีความรู้ ประสบการณ์และมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ
 • นําเสนองานและวางแผนงานได้ดี ประสานงานกับทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • ทำงานเป็นทีมและปรับตัวได้ดี
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

 

Editor

 • ใช้โปรแกรม AI, PS, ID ได้ หรือใช้ Premiere Pro ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ทำงานเป็นทีมได้ดี มีความรับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

 

Graphic Designer  

 • มีพื้นฐานทางศิลปะ Drawing เก่ง
 • ใช้โปรแกรม AI, PS, ID ได้ หรือใช้ Premiere Pro ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ทำงานเป็นทีมได้ดี มีความรับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

 

Character Designer

 • มีพื้นฐานทางศิลปะ ชอบวาดรูป
 • มีประสบการณ์การออกแบบตัวการ์ตูนหรือทำ LINE Sticker มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ทำงานเป็นทีมได้ดี มีความรับผิดชอบ
 • ใช้โปรแกรม AI, PS ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

 

2D Animator

 • มีพื้นฐานทางศิลปะที่ดี Drawing เก่ง
 • ใช้โปรแกรม Animate ได้ดี ใช้โปรแกรม Toon Boom ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ทำงานเป็นทีมได้ดี มีความรับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

 

Business Development Executive / Manager

 • มีประสบการณ์ทำ Project Film / TV / Animation / LINE Sticker มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกดี ขยัน กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สื่อสารได้ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากได้ภาษาที่ 3 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักในงาน มีความรับผิดชอบสูง มีความรู้ มีประสบการณ์และมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ
 • นําเสนองานและวางแผนงานได้ดี ประสานงานกับทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • ทำงานเป็นทีมได้ดี มีความรับผิดชอบ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป

 

Producer / Line Producer

 • มีประสบการณ์ทำ Animation หรือ LINE Sticker มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานเป็นทีมได้ดี ประสานงานกับทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้
 • มีความรับผิดชอบ วางแผนงานได้ดี
 • มีใจรักในงาน มีความรับผิดชอบสูง มีความรู้ ประสบการณ์และมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ
 • บุคลิกดี ขยัน กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สื่อสารได้ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากได้ภาษาที่ 3 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

หมายเหตุ: ทุกตำแหน่งหากมีที่พักอยู่ใกล้ ซ.รัชดา 3 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถส่ง Resume และ Portfolio ของคุณมาได้ที่ hr@vithita.com หรือ sns@vithita.com
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-6419400 ต่อ 628