BRAND CHARACTER สำคัญอย่างไร?

ออกแบบตัวการ์ตูน

BRAND CHARACTER สำคัญอย่างไร?

Share this :

BRAND CHARACTER สำคัญอย่างไร?

Brand Character (แบรนด์ คาแรคเตอร์) คือ ตัวตนหรือเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่แต่ละแบรนด์จะมีความแตกต่างกัน เหมือนกับบุคลิกภาพของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันไป โดยปัจจุบันการสร้าง Brand หรือการทำ Branding เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเจ้าของธุรกิจ เพื่อให้สินค้าของตัวเอง หรือธุรกิจของตัวเองเป็นที่จดจำของผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น เพราะแต่ละแบรนด์สร้างคุณค่าทางจิตใจบางอย่างให้แก่ผู้ใช้แตกต่างกันไปตาม Brand Character

 

แบรนด์ คาแรคเตอร์

Miss OP : Brand Character ORIENTAL PRINCESS พัฒนาจาก ตัวการ์ตูน 2 มิติ เป็น 3 มิติ

 

ก๊อดจิ แบรนด์ คาแรคเตอร์ ปตท.

Godji : Brand Character PTT พัฒนาจาก ตัวการ์ตูน 2 มิติ เป็น 3 มิติ 

 

3 เหตุผลที่จำเป็นต้องมี Brand Character

1. ช่วยให้สื่อสารทางการตลาดไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กรและกลุ่มเป้าหมาย
การสร้าง Brand Character จะช่วยให้มีกรอบที่ชัดเจนในการสื่อสารทางการตลาด ถูกกลุ่มเป้าหมายและเจาะจง ทำให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจในการสื่อสาร และรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างชัดเจน

2. สร้างความแตกต่าง และเอกลักษณ์ของแบรนด์จากคู่แข่ง
การสร้าง Brand Character จะทำให้ผู้บริโภครับรู้ได้ถึงความแตกต่าง เอกลักษณ์ และตัวตนของ Brand ที่ต้องการจะสื่อสาร ทำให้ผู้บริโภค เลือกที่จะซื้อสินค้าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของ Brand เช่น การซื้อผลิตภัณฑ์ของ Apple จะทำให้ผู้ซื้อสินค้ารู้สึกถึงการเป็นผู้นำนวัตกรรมและทันสมัย

3. ทำให้เกิด Brand Royalty ของ Brand
Brand Royalty คืออารมณ์ความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์และเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริโภคหรือบริการอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นสาวกของแบรนด์ ในปัจจุบันผู้คนมีความเชื่อและคลั่งไคล้ Brand แตกต่างกันและออกตัวปกป้อง Brand ของตัวเองเมื่อมีการว่าร้าย เช่นสาวก Apple, Samsung, Nike หรือ Adidas

BRAND CHARACTER สำคัญอย่างไร?Logo Brand ดังระดับโลกที่คุ้นตา

 

การออกแบบแบรนด์คาแรคเตอร์โดยส่วนมากจะเลือกเป็นการออกแบบตัวการ์ตูนก่อนแล้วจึงนำมาพัฒนาต่อ แต่ก็มีไม่น้อยที่เลือกออกแบบเป็นสัญลักษณ์ รูปร่าง

 


Share this :