สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต สร้างสุขเพื่อปวงประชา สติกเกอร์ไลน์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

SiriSinlapin

สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต สร้างสุขเพื่อปวงประชา สติกเกอร์ไลน์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Share this :

“งานศิลปะทำให้ข้าพเจ้ามีความสุข ข้าพเจ้าจึงอยากแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทย” 

 

พระดำรัส ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  “องค์สิริศิลปิน” ศิลป์เพื่อชีวิต สร้างสุขเพื่อปวงประชา

 

SiriSinlapin

 

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในด้านวิทยาศาสตร์อันเป็นที่ประจักษ์ชัด ในขณะเดียวกันยังมีศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่ทรงรักและทรงมีความสุขทุกครั้งเมื่อได้ทรงคิดถึง หรือมีโอกาสได้ทรงทำ นั่นคือ การทำงานศิลปะ ทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ของพระราชวงศ์ไทยที่ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยพระองค์เอง พร้อมทรงจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนจำนวน 2 ครั้ง ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ จ.นครราชสีมา ตามข้อกำหนดของหลักสูตร ในชุด “หลากลาย หลายชีวิต” นิทรรศการผลงานวิทยานิพนธ์ภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ได้รวมพระอัจฉริยภาพด้านงานศิลปะกึ่งแฟนตาซีผสมผสานกับลักษณะของงานศิลปะแบบนาอีฟ (Naïve Art) หรืองานที่ไม่ใช้หลักทฤษฎีทางวิชาการของศิลปะใดๆ แต่สร้างสรรค์ออกไปตามสัญชาตญาณ และความรู้สึกภายในจิตใต้สำนึก ทรงใช้ “เสือ” เป็นสัญลักษณ์ แทนความหมายของเจ้าป่า​ หรือพระราชา​ ซึ่งเปรียบเสมือนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงปกครองเหนือราชอาณาจักรของพระองค์​ เป็นราชาผู้ปกครองดินแดนด้วยพระเมตตา​ ห่วงใยทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์​ตลอดเวลา ทั้งยังทรงมีพระดำริให้นำภาพวาดฝีพระหัตถ์ไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เพื่อหารายนำไปใช้เป็นทุนทรัพย์ช่วยเหลือประชาชนตามท้องถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกล และได้รับความทุกข์ยากจากการเจ็บไข้ได้ป่วย รวมทั้งผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดและภัยพิบัติต่างๆ ผ่านการสมทบทุนมูลนิธิในพระดำริอีกด้วย

 

SiriSinlapin

 

SiriSinlapin

 

เนื่องใน โอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงได้อัญเชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์ชุด “หลากลายหลายชีวิต” ซึ่งทรงใช้ภาพวาด “เสือ” มาต่อยอดเป็น Line Stickers Creator ในชื่อชุด  “SIRISINLAPIN Art for Life” ในรูปแบบ Effect Stickers 24 ภาพ ดำเนินการผลิตโดย บริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด  โดยรายได้สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ร่วมดาวน์โหลดสติกเกอร์  “SIRISINLAPIN Art for Life”  ได้ที่  https://line.me/S/sticker/15801893

 

SiriSinlapin

 

SiriSinlapin

 

SiriSinlapin

 

 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด

Share this :